Jimma University Open access Institutional Repository

Browsing by Author "Faaxumaa Hasaniitiin"

Browsing by Author "Faaxumaa Hasaniitiin"

Sort by: Order: Results:

  • Faaxumaa Hasaniitiin (2012)
    Qorannoon kun ergaa weedduu fuudhaa heerumaa godina Iluu Abaa Boor irratti xiyyeeffachuun kan gaggeeffame yoo ta’u,qorannoo kanaaf ka’umsa kan ta’e akka godina kanaatti mataduree kanaan qorannoon geggeeffame kan hin jirre ...