Jimma University Open access Institutional Repository

Browsing by Author "Qajeelaa Galataa Tuulii"

Browsing by Author "Qajeelaa Galataa Tuulii"

Sort by: Order: Results:

  • Qajeelaa Galataa Tuulii; Ashannaafii Balaay; Taakkalee Gammachuu (2021-10-13)
    Qorannoon kun mata duree “Xiinxala Qabiyyeefi Unka Weedduu Durbaa Godina Bunnoo Beddellee” jedhu irratti gaggeef ame yommuu ta’u, kaayyoon qorannoo kanaa qabiyyeefi unka weedduu durbaa xiinxaluu ta’ee, weedduu durbaa ...