Browsing by Author "Xilaayee, Warqinaa"

Sort by: Order: Results:

  • Xilaayee, Warqinaa; Alamituu, Olii; Cimdii, Waaqumaa (2014-11)
    Qorannoon kun Itti Fayyadama Afaanii Asoosama „Bishaan Gubate‟ jedhu irratti xiyyeeffata. Fayyadama afaanii asoosamoota Oromoo irratti qorannoo gahaan taasifamuu dhabuun ka‟umsa ijoo qorannichaati. Asoosama filatame kana ...